Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu trychinoskopów

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie opublikowania rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r.

Aktualności 2021-05-04

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie opublikowania rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE)  2021/605 z 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

 

W związku z doniesieniami niektórych mediów dotyczących wejścia w życie  „rewolucyjnych zmian” po publikacji 15 kwietnia br.  rozporządzenia  Wykonawczego Komisji (UE)  2021/605 z 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń Główny Lekarz Weterynarii informuje, że wbrew doniesieniom medialnym nowe przepisy UE wprowadzają kilka ułatwień jeżeli chodzi o możliwość  przemieszczania świń z gospodarstw, zlokalizowanych w obszarach występowania ASF poza te strefy, warunkując to spełnieniem wymagań weterynaryjnych.

Do najważniejszych zmian należą:

- rezygnacja z obligatoryjnych badań laboratoryjnych krwi świń na obszarach cyrkulacji wirusa ASF u dzików lub trzody chlewnej,

- brak konieczności kontroli wszystkich gospodarstw w promieniu 3 km od gospodarstwa, z którego świnie przemieszczane mają  być poza obszar stwierdzania ognisk ASF u świń,

- w przyszłości możliwość z rezygnacji z badania klinicznego świń na 24 h przed wysyłką z gospodarstwa.

Wymagania weterynaryjne wprowadzone w nowym rozporządzeniu KE oparte są na już istniejących zasadach bioasekuracji poza 2 nowymi elementami.

Po pierwsze konieczność ogrodzenia minimum budynków, gdzie utrzymywane są świnie, przechowywana jest pasza i ściółka,

Po drugie  posiadanie tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego” , zawierającego opis podstawowych czynności jakie podejmuje  się w gospodarstwie w celu ochrony przed wnikaniem wirusów ASF.

Plan ten zawiera znane już wymagania jak konieczność zmiany obuwia i ubrania roboczego przy wejściu do budynków inwentarskich, jak i nowe w brzmieniu ale znane już wcześniej zasady podziału na tzw. strefę czystą, czyli budynki gdzie przebywają świnie i przechowywana jest pasza oraz  strefę brudną - podwórko, magazyny sprzętu rolniczego, część socjalna gospodarstwa, gdzie  mogą przychodzić goście z zewnątrz, 

Główny Lekarz Weterynarii  współpracuje ze związkami reprezentującymi hodowców świń oraz przetwórców mięsa wieprzowego, skupionymi wokół „Branżowego Porozumienia  ds. Walki z ASF” w celu wypracowania najbardziej optymalnych rozwiązań dotyczących wdrożenia 2 nowych wymogów.

Nie przewiduje się nagłej egzekucji ww. nowych zasad .  

Ponadto zostały opracowane wzory dokumentów, pomocne  we wdrażaniu nowych norm w szczególności  dla mniejszych hodowców świń jak i lekarzy weterynarii.    

Obecnie w celu zachowania gwarancji bezpieczeństwa epizootycznego w handlu, przy przemieszczaniu świń w dalszym ciągu obowiązują zasady stosowane przed publikacją  rozporządzenia Komisji.

10.05.2021-Wytyczne rozp. 2021_605 Praktyczne wdrożenie zasad spełniania wymagań bioasekuracji - Zał. nr I.docx

10-05-2021-Wytyczne rozp. 2021_605 Analiza ryzyka w obszarze objętym ograniczeniami - Zał. nr V.docx

10-05-2021-Wytyczne rozp. 2021_605 Plan bezp. biol. dla gosp. 50 sztuk średniorocznie - Zał. nr VI.docx

ULOTKA zasady bioasekuracji HPAI

ULOTKA zasady bioasekuracji HPAI

Do hodowców drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile apeluje do hodowców drobiu z terenu powiatu pilskiego o nie skupowanie drobiu z podmiotów niepewnych zwłaszcza tych świadczących usługi handlu obwoźnego, drób z takich podmiotów może pochodzić  ze stref objętych obostrzeniami związanymi z występowaniem w Polsce wirusa ptasiej grypy.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile rekomenduje by w okresie wzmożonego zagrożenia wystąpieniem ptasiej grypy powstrzymywać się od sprzedaży drobiu oraz jeżeli takowy drób nabywamy sprawdzać czy nie pochodzi on z obszarów objętych nakazami oraz zakazami przemieszczania drobiu w sytuacji wystąpienia choroby zakaźnej zgodnie z  Ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ustawa z dnia 11 marca 2004 r. art. 45.1., oraz rozporządzeń wydawanych przez wojewodów właściwych dla miejsc występowania choroby zakaźnej. Lista powiatów na których wystąpiła ptasia grypa jest aktualizowana na bieżąco na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii, przy pomocy  komunikatów https://www.wetgiw.gov.pl/. Grypa ptaków  występuje obecnie np. w powiecie sieradzkim, kaliskim, wolsztyńskim, żuromińskim, kwidzyńskim, wyszkowski, kępiński, świebodzińskim, mławskim, ostrowskim itd. Należy przestrzegać na bieżąco zasad bioasekuracji, która to przyczynia się do ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych zwierząt