Oferta pracy

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:

powiatowy lekarz weterynarii

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pile

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul.Siemiradzkiego 18
64-920 Piła

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piła

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządzanie i administrowanie majątkiem PIW oraz racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi w celu zapewnienia ciagłości pracy oraz realizacji zadań wynikających z aktów prawnych,
 • pełnienie merytorycznego nadzoru nad realizowanymi zadaniami i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego,
 • prowadzenie właściwej polityki kadrowej w PIW w Pile w celu funkcjonowania PIW-u,
 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej w celu funkcjonowania PIW-u,
 • organizowanie szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii oraz innych osób, podmiotów i instytucji w celu właściwej realizacji zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


- praca od poniedziałku do piątku,
- praca od 7:00 do 15:00,
- praca w siedzibie urzędu oraz w terenie (teren powiatu pilskiego),
- praca w zespole,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- dyspozycyjność,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- brak windy w budynku,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomość przepisów weterynaryjnych, postępowania administracyjnego, prawa pracy, prawa finansów publicznych, prawa zamówień publicznych,

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie procedur postępowania administracyjnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa pracy, zagrożeń korupcyjnych, zarządzania jakością w administracji publicznej,
 • znajomość języka obcego (angielski, niemiecki lub rosyjski) w stopniu komunikatywnym,
 • posiadanie kompetencji kierowniczych, umiejętność podejmowania decyzji,odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, ukończonych kursów i szkoleń,
 • kopia wykonywania prawa zawodu lekarza weterynarii.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

12-12-2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Grunwaldzka 250
60-166 Poznań
pok. 131, I piętro

Inne informacje:

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego), zawierają komplet dokumentów, w tym własnoręcznie podpisane oświadczenia oraz spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (61) 661-90-08.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.