Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pile


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe /Dz.U. Nr 114 poz.761/ i na podstawieopinii komisji powołanej przez PLW w pile – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pile informuje o zbędnym i zużytym składniku majątku ruchomego.

Szczegółowy wykaz zbędnego i zużytego składnika majątku ruchomego zawiera

załącznik nr 1

Zagospodarowanie zbędnego lub zużytego składnika majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu w Pile odbędzie się poprzez nieodpłatne przekazanie innej jednostce, przy czym przez jednostkę rozumie się jednostkę budżetową. 

Jednostki budżetowe zainteresowane otrzymaniem środka majątku ruchomego wymienionego w załączniku nr 1 w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

1. nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego,

2. wskazanie składnika majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,

3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym.

 

Wnioski lub oferty, o których mowa wyżej należy składać do dnia 30.12.2013 do godz. 12.00 na adres

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pile

Ul. Siemiradzkiego 18

64-920 Piła

 

Osoba upoważniona do kontaktów i udzielania wyjaśnień:

Magdalena Brzezińska, tel. 067 212 38 72 codziennie w godzinach od 07: 00 - 15:00

 

Do pobrania:

dok_1.tif

dok_2.tif

załącznik nr 1

 


 
Zakończono postępowanie w sprawie ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pile.
Pojazd został przekazany Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu oddział w Pile.